تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

میگی دلتنگ دستامی شبا سرده
تمومه لحظه ها دردن گلا زرده
میگی دلتنگ مهتابی هـوا ابره
جدایی بعد من شب هاتو پر کرده
مارو خواب می کنه انگارصدای تیک تیک ساعت
همه بغضای دلـتنگی فراموش می کنیم راحت
به هم بر می خوریم هر شب عجب دنیای کوچیکی
چه زود گم می کـنیم اما عجب بن بست تاریکی
تو می دونی و من می دونم و خونه
که این غربت هـمین امشب رو مهـمونه
صبح فردا دوباره هردومون راضی
از این تکرار بیهوده از این بازی
پی خوشبختی می گردیم ـــــــ پی فردا
میون کاغذ آهن ـــــــ تک و تنها ـــــــ