تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:E

باز یه بغضـی      گلومو گرفـته
باز همون حس درد جدایی
من امروز ـــــــ کجامو ـــــــ تو امروز ـــــــ کجایی
حال تو بدتر از حال من نیست
پشت این گریه خـالی شدن نیست
همه درد دنـیا یه شب درد من نیست
تو از قبـلــه ی من گرفـتی خدا رو
کجایی ببیـنی یه شب حال ما رو
فقط حال من نیست که غرق    عذابه
ببین حال مردم مثه من خرابه
کجایی