تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

ای آدمک کوکی صبح شد که بیدار شی
مثـل همـه عمرت تکـرار شی و تـکرار شی
صبح بدیت انگار نیست تو توی شبت غرقی
بین شب و روز تو انگار که نیست فرقی
شب هات مثل روزاته روزات همگی تکرار
از دست همه سیری از دست خودت بیزار
پرواز واسه تو مرده تو اوج نمی گیری
بردی همه رو از یاد از یاد همه میری
 ـــــــ تا فرصت هنوزم هست
 برگرد به خودت، برگرد
 ـــــــ نو شو، که این تکراراز تو، تو رو دورت کرد
بسه اگه تا امروز تکـرار تو رو داد بر باد
فردا رو بساز از نودیروز رو ببر از یاد
تو لحظه تکـراریت تنها خودتی همرات
حسرت شده یار تو ای کاش همه حرفات!
با غصه نشو همدم سنت شکن خود باش
 ـــــــ آزادترین فردی وقتی که نگی  ای کاش