تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C

دارم از دست می دم ، همه ی احـساسمو
 ـــــــ دارم از یاد می برم ، اونکه دوستش داشتمو
 ـــــــ دارم آروم آروم ، از خودم رد می شم
 ـــــــ دارم انگار با تو ،‌ با خودم بد می شم
 ـــــــ باید اونقدر دور شم ، که تو معمولی شی
  ـــــــ مثل اون روزا که ، قبل من بودی شی
 ـــــــ زندگی بعد از تو ، جز فراموشی نیست
 ـــــــ جز یه قاب عکس ، رو به خاموشی نیست
   یه غـمی هرجای زندگی می بینم
 ـــــــ عابرای شهرو ، شکل تو می بینم
 ـــــــ من ، بی تو خوابم نمی بره
 چیـزی تورو از یادم نمی بره)
 ـــــــ این همه دلتنگیا رو ، غم دلـتنگیا رو)2