تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

حق نداری به کسی دل بدهی الــا   من ـــــــ 
پیش روی تو دو راه است فقط من یا مـن ـــــــ 
عاشقم دست خودم نیست بهم میـــریــزم
که تو هم با دگران خوب شوی هم با من 
آلوده نکن سهم من است آن دامن
دیر میای و با خاطره ها میمیـرم      ـــــــ 
بی تو در دور ترین نقـطه دنیا  مـن   ـــــــ  ـــــــ 
اعتباری به تو و قول و قسم های تو نیست ـــــــ 
باورت کرده ام از ساده دلی اما من ـــــــ  ـــــــ 
لااقل عاشق من هم نشدی عاقل   باش ـــــــ 
لطـفا آلوده نکن سهم من است آن    دا من