تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A#m

میدونم ، توی دلت ، جایی واسم نیست میـرم
تا بدونی مثله تو واسم ، کم نیست
یکی دیگه جامو تو قلبت ـــــــ گـرفت
توو شادی هست ، اما توو غم نیست
دیـدم ،دیدم ، دیدم دیدم دیدم
چشماتو توی چشمای اون
دیـدم ، دیدم ، دیدم دیدم دیدم
نمیدونی که چی کشیـدم
نمیتونم ، مثله تو بی وفا باشم ـــــــ من میـرم
تا بـدونی از بی وفایی ـــــــ سیـرم
میـرم اما اینو بدون که ـــــــ یک روز
من انتقام از تو میگیـرم
دیدم