تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

زندگی تو ، عاشقی تو ، با تو ، هوا تو
خیلی از این حرفای خوب دارم باهاتو
دنیای من توئی ، تموم لحظه ها تو
حتی قشنگه گریه ، اما با تو
با اینكه همه زندگیم رفته هوا من
موندم برات یه عاشق بی ادعا من
شاید بگی باید بی تو بشم رها من
هر جا دلت میخواد برو ـــــــ اما با من
بگو ، بگو ، بگو ، بگو فقط یه بار
یه بار آخه تو هم آخه به روت بیار
این جمله قشنگ دوست دارم و
دیگه دیگه داغش و رو دلم نزار
زندگی با تو ، عاشقی با تو ـــــــ 
نگیر هواتو ، نبر صداتو 
میخوام نگاتو ، نرو بیا تو
تو رو خـدا تو