تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

ـــــــ دنیای ما انـدازه ی هم نیست
من عاشق بارون و گیـتارم
من روزها تا ظهر میخوابم
ـــــــ من هر شبو تا صبح بیـدارم
دنیای ما انـدازه ی هم نیست
من خیلی وقـتا ساکتم سردم
وقتی که میرم تو خودم
شاید ـــــــ پاییز سال بعد برگردم
دنیای ما اندازه ی هم نیست
می بوسمت اما نمی مونم
تو دائم از آینده می پرسی
من حال فردامم نمی دونم
تو فکر یه آغوشه محکم باش
آغوشه این دیوونه محـکم نیست
صد بار گفتم باز یادت رفت
ـــــــ دنیای ما انـدازه ی هم نیـست