تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

 ـــــــ طعم خیـس انـدوه و اتفاق افتاده
یه آه خداحافظ ، یه فاجعه ی ساده
خالی شدم از رویا ، حسی من و از من برد
یه سایه شـبیه من پشت پنجـره پژمرد
ای معجزه ی خاموش ، یه حادثه روشن شو
یه لحظه ، فـقط یه آه ، هم جنس شکفـتن شو
از روزن این کنج خاکستری پرپر
مشغول تـماشای ویـرون شدن من شو
برگرد (برگرد) به برگشتن ، از فاصله دورم کن
یه خاطره با من باش ، یه گریه غرورم کن
از گرگر بی رحمه این تجربه ی من سوز
پرواز رهایی باش به ضیافته دیـروز
به کوچه که پیوسـتی ، شهر از تو لبالب شد
لحـظه آخر لحظه ، شب عاقبت شب شد
آغوش جـهان رو به دلشوره شتابان بود
راهی شدنت حرفه نقطه چینه پایان بود