تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

سردی ولی کنار تو  با شعله ها هم نفسم
 ـــــــ شبی کویری ام ولی با تو به بارون میرسم
تلخی ولی با بودنت  دیوونه میشم دم به دم
شیرینی زندگی رو نفس نفس حس می کنم
ساکتی اما تو چشات غوغای نور و شبنمه
می ترسم از رسیدن آینده ای که مبهمه
با تو یه دنیا شادی ام اگر چه دور و بی کسم
از خشکی نگاه تو به  مرز دریا می رسم
به مرز دریا میرسم دریا خود خود تویی
که غرق طوفان تو امشب غرق زیـبایی میشه ـــــــ 
وقتی نگاهت می کـنم