تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

به جای من
یه قاصدک یه روز میاد توو خونتون
تو قدرشو بـدون
بعد من اگه نبود کسی ـــــــ 
به یاد من تو شعرمو بخـون
به جای من شاید یکی بیاد ـــــــ که می فهمـتت
که می بره فکرمو از سـرت
بعد من شاید یکی بیاد که می شناسـتت
که بیشتر از من ـــــــ می خوادت
تمام من
بیا ولی تو به مزار من یه لاله جا بذار)
×2 (یه اردیییبـهشت عطرتو با بهار بـیاد
با بهـــار بیـااااااد با بهــار بیاااد بیــاااااد
به جای من یه شاپرک میـاد پشت پنجره
بـدون همیشه یادت تو قلبـمه
بعد من ، یه ابر میـاد رو سر جمعه هـات
که میباره اشک هامو برات
به جای من ، شاید یکی بـیاد که دوست دارتت
بـهش نگو که فکـرت با مـنه
تو ولی ، بیا و سر بزن به من هر سال بهار
هرچند که قصه تلخ بود آخـرش
تمامـه من ، بیا ولی تو به مزار من
یه لاله جا بذار ، یا اردیبـهشت
عطر تو ، با بهار بیار تمام من اووووو ـــــــ  ـــــــ 
یه لاله جا بـذار یا اردیبـهشت
عطر تو با بـهار بـیاد