تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

 ـــــــ فاصله میگیری خب بیشتر دلم میخواد تو رو
خوب نگاه کن توو چ شام جون همین چشما نرو
ساده دل بستم ولی ساده نمیگذرم ازت
خیلی ها بودن ولی چشمام تو رو دیدن فقط
من هـمونم ، هنوز برات میمونم
حتی اگه چیزی نگم ، باز تو رو دوس ت دارم
آره من هـمونم ، یه آدم دیوونه ام
که فاصله میگیری و ، من هنوز دوس ت دارم
به جایی رسیدم که روز و شب برام فرقی نداره
با اینکه میدونم باید یادت نیفتم
ولی باز ، یه چیزی تو رو یادم میاره باز دوباره
تو رفتی ولی باز مثل دیوونه ها چشمام به راهه
میدونم که میشه دیگه با هم بـمونیم
ولی خوب میخوامت با این که اشتباهه