تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

 ـــــــ تو همون ستاره بودی ، 
که به من راهو نشون داد
 ـــــــ سرنوشت من تو بودی ، 
که مسیـرم به تو افـتاد
رو به بی راهه میرفتم ، اگه تو نمیرسیـدی
اگه از اون طرف شب ، تنهاییمو نمیدیـدی
این تو بودی که شنیـدی ، هق هق بی کسیامو
تو به جون و دل خریـدی ، همه دلـواپسیامو
 ـــــــ اگه تو نبودی امروز ، از نفس افتاده بودم
خاطرات فرداهامو ، دست دیـروز داده بودم
با تو میدونم که دیگه ، نمیرم رو به تـباهی
دیگه راهو اشتباهی ، نمیرم سمت سیاهی ـــــــ 
این تو بودی که شـنیدی ، هق هق بی کسـیامو
تو به جون و دل خریـدی ، همه دلواپسیـامو