تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

امکان نداره حس تو ـــــــ از یاد این خونه بره
دردی که با عشق اومده با مرگ میتونه بره
دنیامو دادم دست تو ـــــــ از هر طرف بن بست شه
جدا کجا دیدی کسی با قاتلش همدست شه
جدا کجا دیدی کسی با قاتلش همدست شه
تب میکنم از فکر تو تا با خودم همدرد شم
صدتا زمسـتونم بیاد امکان نداره سرد شم
شابد تمام عمرم و ـــــــ درگیر ویـرونی کنی
اما بدون با عشق من کاری نمی تونی کنی ـــــــ 
هر روز راهی میشی و باور ندارم رفتنو
تنهاتر از اونم که از رفتن بترسـونی منو
جز زخم هایـی که زدی چیزی برام مرحم نشد
هر کار کردی با دلم این عشق در من کم نشد
امکان نداره حس تو از یاد این خونه بره
دردی که با عشق اومده با مرگ میتونه بره
دنیامو دادم دست تو از هر طرف بن بست شه
جدا کجا دیدی کسی با قاتلش همدست شه
جدا کجا دیـدی کسی با قاتلش همدست شه ـــــــ