تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

یکی باید بین ما می بود که ثابت میشد حسم بهت
باید از تو دور میشـدم تا دلتنگی میشست تو دلت
بد شـدم که خوب شی با من
که بین همه به چشمت بیام
تو وگرنه خوب میدونی
منه دیـوونه دلبر کـیام دلبر کـیام
دنـیا میدونه تو با من جوری
میدونه از من دور نی برگردی پیـشم
حسم میگه همه چی حل میشه
با یه بـغل میشه برگردی پیـشم
کی دلش لرزید منه دیـوونه
اونکه هرچی رفت دیدش نمیتونه
من دلم اونجاس خیلی فکر کردم
میمونم باهات قول مردونه
دوس دارم فردا وقتی فکر کردم
این دلو واسه کی خرجش کردم
اولین چیزی که جلو چشمام میاد باشی 
دورت بگردم