تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

اى خداوند زمینم مادرم
عشق من مه بر جبیـنم مادرم
تو بزرگى نزد تو من بنده ام
تا ابـــــد از لطف تو شرمنده ام
كـفر نباشــد تو خداونده مـنى
دین و دنیاى منو پند مـنى
عشق پاكت را نثــارم كرده اى
تو خزان را هم بهارم كرده اى
با دعاى خیر تو من راحتـم
با خیالاتت گذشته طاعـتم
حس آغوش تو تنها خواهـشم
تو بخندى من پر از آرامـشم