تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

رفیقی که یه رنگه باهات تا پای مرگه
وقتی که اسمت میاد واسه تو با س ر میاد
چی شد که من ازت دور شدم
نامردیه این دور شدن خدایی
دلتنگتم کجایی دلتنگم
زیر بارون مونده بودم
خیس و خراب و داغون و در به در
اومدی رفیق اومدی رفیق
وقتی که بازیم میداد سرنوشت
وقتی شکست خورده بودم توو عشق
اومدی رفیق اومدی رفیق
زیر بارون مونده بودم
خیس و خراب و داغون و در به در
اومدی رفیق اومدی رفیق
وقتی که بازیم میداد سرنوشت
وقتی شکست خورده بودم توو عشق
اومدی رفیق اومدی رفیق ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ـــــــ 
خدا رسوند تو رو برام
واسه منی که دائما توو ماجرام
دوباره تنگ شده دلم واست
دلم تو رو میخواد همین الان
نفس نفس زدی برام بی صدا
عمرتو گذاشتی تو به پام
من از پس تموم خوبیات نه نشد که بر بیام
زیر بارون مونده بودم
خیس و خراب و داغون و در به در
اومدی رفیق اومدی رفیق
وقتی که بازیم میداد سرنوشت
وقتی شکست خورده بودم توو عشق
اومدی رفیق اومدی رفیق
زیر بارون مونده بودم
خیس و خراب و داغون و در به در
اومدی رفیق اومدی رفیق
وقتی که بازیم میداد سرنوشت
وقتی شکست خورده بودم توو عشق
اومدی رفیق اومدی رفیق