تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

از خاطرم نمیـری تنـها نمی ذاری مـنو
همراه لحظه های من میشی می بندی راهمو
این لحـظه های زندگی از غصه پیرم می کنه
هر لحظه بی تو بودنو داره نصیبم می کنه
امید این زنـدگی دوباره ته کشیده
مسیر رویاهامو به بیـراهه کشیده
امید این زنـدگی ناامیـده
بعد تو چشمام خواب خوش ندیـده
بهتره از دلم خبر بگیـری
چون داره دوریت جونمو می گیره
یکی ازش بخواد برگرده پیشم
نبودش خوابو از چشام می گیره
حسابی دلم از دنیا گرفتس
بذار فاصله بینمون بمیره