تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

زندگی یعنی چکیـدن همچو شمع از گرمی عشق
 ـــــــ زندگی یعنی لطافت گم شدن در نرمی عشق
زندگی یعنی دویـدن بی امان در وادی عشق
 ـــــــ رفتن و آخر رسیـدن بر در آبادی عشق
 ـــــــ میتوان ـــــــ هر لحظه هر جا 
عاشق و دلداده بودن
پر غرور چون آبشاران بـودن اما ساده بودن
 ـــــــ میشود اندوه شب را از نگاه صبح فهمید
یا به وقت ریزش اشک شادی بگذشته را دیـد
میتوان در گریه ی ابر با خیال غنچه خوش بود
 ـــــــ زایش آینده را
در هر خزانی دید و آسود
ـــــــ میتوان هر لحظه هر جا 
عاشق و دلداده بودن
 ـــــــ پر غرور چون آبشاران بودن اما ساده بودن