تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

حاضرم به خاطر غرور تو 
به نبرد همه دنـیا بـرم
من زمین خوردم تمـام عمرمو
تا همین یه پله رو بالا برم
من زمین خوردم تو بالاتر بری
تا همه دنیا تورو صدا کنن
اگه بالا رفتم از این پله ها
واسه این بوده تورو نگاه کنم
از یه سیـنه ستـبر و خالیو زور بازو 
پهلوون نمیشـــــه ساخت
از خودت کم کن به عشـق مردمت 
رو ترازو پهـلوون نمیشه ساخت
میون این پهلوونا هیچکسی 
با یه برد احساس خوشـبختی نکـرد
واسه آبروی مردمت بجنگ 
این مدالا تختی و تخـتی  نکرد
گاهی اون کسی زمیـنت میزنه 
که خودت حس میکنی تو مشتـته
وقتی اون گنده ترا رو میبری 
شک نکن که قلب مردم پشتته