تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

لحظه ای با من باش ـــــــ  
تا از آن لحظه برویم تا گل
که ببنـدم از نگاه تو به هر ستاره پل
لحظه ای با من باش تا که از تو نفسی تازه کنم
تا از آن لحظه با تو سفر آغاز کـنم
سفری تا ته بیشه های سرسبز خیال
تا به دروازۀ شهر آرزو های محال
سفری در خم و پیچ گذر ـــــــ ستاره ها
از میون دشت پر خاطرۀ ترانه ها
لحظه ای با من باش
لحظه ای با من باش
لحظه ای بـــــــا من باش
تا به باغ چشم تو پنجره ای باز کنم
از تو شعر و قصه و ترانه ای ساز کنم
شعری هم صدای بارون
رنگ سبز جنگل و آبی دریا
قصه ای به رنگ و عطر
قصه های عشق عاشقای دنـیا
از یه لحـظه تا همیشه
می شه از تو پر گرفت تا اوج ابـرا
کوچه پس کوچه شب رو
با خیالت پرسه زد تا مرز فردا
لحظه ای با من باش
لحظه ای با من باش