تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A#m

هوا بوی نم گرفـته دوباره دلم گرفـته
صدای گریه بارون تو خیابون دم گرفـته
با نگاهت قلبمو ازم گرفـتی اینم بمونه
با غرورت من دست کم گرفتی اینم بمونه
گفتی که قلبمو پس میدم دیونه اینم بمونه
گفتم این قلب تو پیـشت بمونه اینم بمونه
خواستم عاشقت کنم گفتی محاله اینم بمونه
گفتی که توهم دلت ـــــــ چه خوش خیاله 
چه خوش خیاله اینم بمونه
من میگفتم شب عشق با این سیاهی 
نداره ترسی برام وقتی توماهی
تو میگفتی آره من ماهم
 ولی تو اومدی آسمونت رو اشـتباهی ـــــــ
اینم بمونه