تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

اگه به زور روزگار از زندگیت میرم كنار
میرم كه ثابت بكنم عاشقـتم دیوونه وار
تو گریه ها ی زار و زار سپردمت به روزگار
این از خودم گذشتنو پای خاطرخواهیم بـذار
خیال نكن كه خواسـتمت
این اونه كه میخـواستمت
 به قبله ی محـمدی ا ینه كه حرف راسـتمه
میخوا ی واست همین وسط داد بزنم ـــــــ 
با تار زلـفات دلـمو دار بزنم
پیش همه خلق خدا زار بزنم ــــــ
گریه كنون سر تو ی دیوار بزنم
بعد یه عمر    آزگار یه عاشقی تو روزگار
از عشق تونست كه بگذره بدون باخـتن تو قـمار
اگه به زور روزگار