تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

اگه پرسید ازت هنوز تو فکرمی
بخندو بهش بگو یه تجربه بودم همین
اگه پرسید تا حالا واسه من گریه کردی
بگو نه ولی بگو گریه کردم که برگردی
حواست نیست به این حالی که من دارم
حواست نیست که من چقد دوست دارم
حواست نیست همش گریه شده کارم
نفهمیدی من اونم که تو رو تنهـات نمیذارم
بهش نگو یه سالو ما با هم زندگی کردیم
نگو یه روز نبودم یه عمر گریه میکردی
بهش نگو که گفتی زندگی بی من نمیشه
قسم خوردی ـــــــ بمونی تا همیشه
حواست نیست چقدر خرابو داغونم
بدون تو تکو تنها نمیتونم
چرا انقدر کنار اون تو آرومی
نگو از گریه هام چیزی نمـیدونی حواست نیست