تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

اگه تنها موندی با این همه تنهایی و درد
اگه هیشکی به دل ساده ی تو وفا نکرد
نذار تا غصه بشه ترانه خون زندگیت
بگیره رنگ اسارت همه ی دلبستگیت
جون بکن توو تنهاییت اینجوری ساده خم نشو
به دلت میرزی تو ، بیشتر از ایـنا کم نـشو
جون بکن توو تنهاییت اینجوری ساده خم نشو
به دلت میرزی تو ، بیشتر از ایـنا کم نـشو
کی میگه تنها شدن یه قصه ی پر از غمه
کی میگه یه جون واسه پریدن از قفس کمه
میشه باز ترانه شی رو مرز فریاد و سکوت
یه پرنده شی که معـنی نداره واسش سقوط