تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

نخواستم بفهمی چقد بیقرارم
نذاشـتم توو اون حال بمونی کنارم
چجوری آخه باورت شد که دوست ندارم
چرا دردمو توو نگام ندیدی
ندیدی که توو حسرت تو میسوزم
ی روزی میفهمی چی اومد به روزم
نمونـدی ولی چشم به راه تو
مونـدم هنوزم
میتونم بفهـمم بی من چی کـشیدی
نخواسـتم نخواستم که توی دلت غم بشین
نذاشـتم نذاشـتم کسی گریه هامو ببیـنه
کسی که ازت خواست بری بی تو تنهاتریـنه
چجوری میذاشـتم بمونی و پرپر شی پیشم
ی جوری شکسـتم شکسته تر از این نمیشم
عزیـزم دارم از نبود تو دیوونه میـشم
نخواستم نخواستم