تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

تو به یادت نمیاد ــــــــ 
که هزار ساله شده ــــــــ فاصلمون
آه سرد قلـب من میرسه از غم تو تا آسمون ــــــــ 
تو میخندی ومیگم عشق تو از من ابرو برد
قصه بودنمو خط به خـطو مو به مو بـرد
یخ سرد سرنوشتم دیگه با دستای تو  آب نـشد
توی ذهــــــن خسته ی من
رویــــای چشمای تو خواب نشد
اونکه راحت میگذره ار هرچی بوده
من نبـــودم اون تــــویی
کـــــه شکستم توی این قاب شکسته
شد یه عـکس یهویی
که شـــکسـتم توی ایــــن قاب شکــــسـته
شـــد یه عکـــس یهـــــویی
تو به یادت نمیـــــاد
که ســـزاوار چی بـــوده دلـــامون
دیــگه لج بازی نـــــکن
که دله خـــونه میگیــره برامـــون ــــــــ 
تو میخندی و میگی
بگــذرم از هــــرچی که دیـــدم
مـــن که از خودم گذشتم
اما هیــــچ وقت نرسیدم، نـــرسیـدم
یخ سرد ســـرنوشـتـــم
دیگه بـــا دستای تو آب نـــــشد
توی ذهــــــن خسته ی من
رویــــای چشمای تـــو خواب نشد
اونکه راحت میگذره از هرچی بوده
من نبـــودم اون تــــویی
کـــــه شکستم توی این قاب شکسته
شد یه عکس یهویی
که شـــکسـتم توی ایــــن قاب شکــــسـته
شـــد یه عکـــس یهـــــویی