تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

من از اینکه تو خوشـبختی  نه آرومم نه دلگیرم
یه جوری زخم خوردم که نه میمونم نه میمیرم
تمام آرزوم این بود یه رویایی که شد دردم
یه بارم نوبت ما شد ببین چی آرزو کردم
یه عمـره با خودم می گم    خدا رو شکر خوشـبخته
خدا رو شکر خوشـبختی چقدر این گفتنش سخته
نه اینـکه تو نمیدونی ولی  این درد بی رحمه
یه چیزاییو تو دنیا فقط  یک مرد میفهمه
تمام روز میخندم تمام شب یکی دیگم
من از حالم به این مردم  دروغای بدی میگم