تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

ما هردومون عاشق همدیگه شدیم
چی باعث شد که از هم دلزده شدیم
غرورتم خوبه با اینکه بی قراریا سینتو میکوبه
ما هردومون عاشق همدیگه شدیم
خودخواهی کاری کرد که دلزده شدیم
تقصیر هیچکی نیست دلی که
مغروره واسه عاشق دیگه دل   نیست
دیگه از دنیا و عشق از همه دلگیرم
 ـــــ  من از هرچی که اسـمش عشقه
  فاصله میگیـرم
دیگه جای کاغذ و خودکار نیست توی این خونه
جای خالی ما هرشب خاطره میمونه میـمونه
گله نداره دلم بی قرارم
  دیگه کاری به دل تو ندارم
فقط از تو یه مشت خاطرات بد دا رم
تو با دل عاشقم بدکاری کردی
آخه داری تو پی چی میگردی
با چه رویی دوباره میتونی برگردی      ــــــــ