تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

سخته یه عمری پای عشقت بشینی
اما یه باره عشقو تو چشـماش نبینی
سخته ببینی داره میذاره میره
براش مهم نیست دل تنهات بمیره
با من بمونو منو نکش با دردت
تیر خلاصه برام نگاه سردت
دوست دارمو تو نمیفهمی
نمیفهمی منو چه بی رحمی
بی رحمی نفسمو میگیری
میگیری خودتو ازم میری
دوست دارمو تو نمیفهمی
نمیفهمی منو چه بی رحمی
بی رحمی نفسمو میگیری
میگیری خودتو ازم میری

آسونه رفتن اگه عاشق نباشی
هر وقت دلت خواست مثل غریـبه ها شی
یادت نمونه کی بودی و کی بوده
کسی که امروز زیر چشـماش کبوده
آسونه بردن اگه بازنده اینه
اینی که میخواد پای عشـقش بشینه
عاشق نبودی تا بفهـمی چی میگم
بسه بریدم دیگه هیچی نمیگم
دوست دارمو تو نمیفهمی
نمیفهمی منو چه بی رحمی
بی رحمی نفسمو میگیری
میگیری خودتو ازم میری
دوست دارمو تو نمیفهمی
نمیفهمی منو چه بی رحمی
بی رحمی نفسمو میگیری
میگیری خودتو ازم میری