تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

عشق تو عشق بچگیام بود
شونه هات پاتوق خستگیام بود
حرف آخرت زندگیمو حراج کرد
رفتی و عشـق من ازدواج کرد
حسمو ترانه کردم و خوندم
احساسمو به گوش همه من رسوندم
اومدی تو چشام میگی فراموش کن
عشق من نه حالا بشین و تو گوش کن گوش کن
وقتی حال خوبی داری
باید بفهمی باید درکش کنی
میرم تا آسمونا دیگه نمی تونی حتی لمـسم کنی
میرم مال تو نباشه قلبم مال تو نباشه
روحم مال تو نباشه جسمم
میرم به همه بگی مال من بود
این آهنگش برا من بود  بگی عشق خودم بود
میرم حیف از اون لحظه هایی که طی شد
کاش می شد بازم مث سابق شد
رفتنت جوری دلمو شکست که
کل شهر با صدام عاشق شد