تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

اگه از پیش من دوری به این دوری تو مجبوری
میدونم زنـده ای اما میدونم زنده در گوری
به دام افتادی بدجوری
میری یک گوشه میشینی و پنهون اشک میریزی
میدونم مثه پاییزی
 که رفته نور از اون چشمای خوشرنگت
میدونی یک نفر تنگ غروبا میشه دلتنگت
کجایی ماه زندونی
نمیبینم اما میدونم گیری اما میدونم درگیری
میدونم همین روزا تو میمیری
آخه داره قلبم میگه 
دیگه واسه همیـشه از دستای من میری
میری یک گوشه میشینی و پنهون اشک میریزی
میدونم مثه پاییزی
میدونی یک نفر
کجایی ماه زندونی
کجایی ماه زندونی
منم زنـدونی ام مثه تو میدونی
نمیدونی که من هم اشک میریزم 
واسه عشق تو پنهونی