تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

من روحمو از تن جدا کردم
 تا روح تو تووی تنم جا شه
من غیر ممکن ها رو میتونم
  وقتی که پای تو وسط باشه
وقتی که دل از اختیـارم رفت 
هرچی به غیر از تو رو دادم رفت
وقتی کنارت زنـدگی کردم 
من زندگی کردنو یادم رفت
بعد تو با دنیا وداع کردم 
بــغضی حریف التماسم نیست
خواب و خوراک از روزگارم رفت
بعد تو به چیـزی حواسم نیست
دنیای من ، مغرور و محکم باش
خیلی صبورم که نمیمیرم
چه با شکوه از پیش من میری
من غیر زیبایی نمیبینم