تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

حرفتو پس بگیر از اول بگو ـــ 
هیچ راهی نمونده تموم شد همش
تیز کلمه هات فرو توو گوش من
این حال من الان اصلاً لایقم نیست
رگبار حرفات بهم وقت نـداد
هربار که سعی کردم فایده نـداشت
الان که نیستی بهـشت حال من
هرجا که هستی بهم فکر نـکن
حرفتو پس بگیر انقد داد نـزن
این بار آخر که میشـنوی ازم
تیز  ــــــ  کلمه هات فروو توو گوش من
هرجا که هستی بهم فک نـکن
رگبار حرفات بهم وقت نـداد
هربار که سعی کردم فایده نـداشت
الان که نیسـتی بهـشت حال من
هرجا که هسـتی بهم فک نـکن