تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

این همه دردﺳﺮ ــــــ ﻓــــــﺎیـﺪه ﻧﺪاره        ـــــ 
دیـﮕﻪ ﺗﻮ ، ﺗﻮ دﻟﻢ ــــــ ﺟـــﺎیی ﻧﺪاری ـــ 
دیـﻮوﻧﻪ، دیـﻮوﻧﻪ، ﻛﻪ دﻟﺶ هـﺮ ﺟﺎ ﻣیـﺮه    ـــ 
ﻣیمونه، ﻣیموﻧﻪ ــــــ ﺗﺎ ﻛﻪ از راه در ﻣیـﺮه      ـــ 
کی جواب درد بی درمون من پیدا میشه
کی میشه کجا میشه که من آروم بگیـرم
از ﺗﻤﻮم دار دنیا ﺗﻮ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﻧﺪه ﺑﻮدی
ﺗﻮ ﻓﻘﻂ دﻟﺨﻮشی ﻣﻦ ﺗﻮی زﻧﺪﮔـی ﺑﻮدی