تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

مثل براندو تو تانگوی آخـرم 
هی چرخ می‌خوره دنیا توی سـرم
روحم از این همه تکـرار خسته شد 
یک در مقابلم هی باز و بسته شد
اما تو آخر از اون در نیومدی ــــــ 
گفتی میای ولی آخر نیومدی
تا کی بمونه دل چشم‌انتظار تو؟ 
گل چیدنت بسه هی خانم گودو
وقت سقوط من ــــــ چتر نجات باش
حافظ شدم   بیا شاخه‌نبات باش
برگرد و توی برف آغوشمو بـپوش
حرفاتو مثل موت ننـدازی پشت گوش
موهام یکی یکی هاشور می‌خورن 
روزام بدون تو ساطور می‌خورن
من گیج میرم و جای تو خالیه 
این سایه مثل من حالی به حالیه
مثل فرشته‌ای بی‌بال توی تاپ ــــــ 
نزدیک من بیا! خانوم قلب قاپ
تا کی بسوزه دل تو اشتیاق تو؟ 
تا کی تو کوچه‌ها بی‌تو تلو تلو
وقت سقوط من ــــــ چتر نجات باش!
حافظ شدم بیا شاخه‌نبات باش
برگرد و توی برف آغوشمو بپوش
حرفاتو مثل موت ننـدازی پشت گوش