تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

رفتی و رفتی و این دل من منتظر بشنوه آخر شب
صدا گرم تو از پشت خط 
جلو چشمم تصویرت همش
در باز شده اومدی تو    کل دنیام آفتاب شد
اومدی تو   آره میخواستی دل و   به من بدی
میخواستی همه زندگیتو    به من بگی
نمی گذرم ازت من یکی
اگه سهم من نیسـتی بگو هستی سهم کی؟
مث دستام می تونه  بگیر دسته کی
بدن گرم تو تو بغلش لعنتی؟
تویه گوشم میخوام با اون دوتا  لب بگی
همه ی آهنگهای  دوران بچگی
امکان نداره از حرفای هم   خسته شیم
فقط از یه چی ترس داریم  اونم ترس چی؟
که وقتی صب بشه   باید از پیشم بری
پس نمیزاریم تلف   بشه لحظه ای
نمیزارم چون بین مون   فاصله ست
بری برو زمان ببرتت   قاصدک بشی آه
میخواستم همه چی و بگم و وقت نشد
به خودم گفتم عرفان بگو  دیگه خر نشو
ولی خودت فهمیدی و  دیدی قلبم و
یادته آخرین شب خندیدیم  از شب تا صبح؟
یادته افتادم پایین یادته   تخته رو
یادته نور و کم میکردم   گفتی ور نرو
یادته لهجه رو همه   کارا خنده رو
جون ـــ من بگو یادته  هنوز صحنه رو؟
یادته میخواستم موهاتوپ   خشک کنم
بم میخنـدیدی میگفتی چه
خندت بقیه رو تو دل من  کشت و رفت
حسی که نمی تونم بهش  پشت کنم
دنیا اینه دیگه دلم  بدون خشک و تر
میسوزن باهم گاهی  ولی قول من
میام میرسم میگیرمت  از پشت بغل
حتی یه نگا نمی کنم   به پشت سر
بود ونبودم و تو کردی نابود  من و تو شده شهر
چه ماه بود   انگار یه خواب بود نه تو تخت و تابوت
میخوابم توش داغون  آره رفتی آسون
آره رفتی آسون حالا   راه  ـــ ما دور
دادی قلبت رو به من  حالا من منتظرم
که اون دستاتو بگیرم و چشماتو
ببیـنم باشی بغلم  آره من منتظرم
بدی لبهاتو به من باز اون حس تو بگیرم اون حس
تو بگیرم عشقم نفسم