تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C

تو سرم پره از فکرای خوب برا تو
هزار تا برنامه میچینم واسه مونـدن تو
نگران دل منم نباش عزیزم اون برا تو
به من تکیه کن رو شونم بذار آروم سرتو
علاقمو بهت میشه دید حتی تو چشامم
واسه اینه این رابطه رو اینقدره  طولش دادم
نگران آینده هم نباش عزیزم اونش با من
به من اخم نکن با این که اخمتم دوستش دارم
بیخیال لج بازیا   بیخیال دعوا فحش و بدیا
هر موقع سیر شدی ازم یه کمی
دور شو از فضام و بس
بیخیال ترس مثل شیر پشتتم همیشه
و اگر هم دور بشم ازت یه چند روزی میدونم
کجایی و حواسم میدونی به همه2 چی هست
میدونم ، تحمل بعضی چیزا خیلی سخته واست
هم ظلم و تحملت هم خب نگرانی بچه ها هست
ولی نگران نباش که هنوزم یه
قهرمان تو نسل ما هست
از همه میگذریم و میشیم به شادیا
و به خنده ها وصل
پس بیخیال استرس بیخیال غم
اگه بچه ان همه باز من که باهاتمم بیخیال لجبازیا
بیخیال دعوا فحش و بدیا هر موقع
سیر شدی ازم یه کمی دور شو از فضامو بس
بیخیال ترس مثل شیر پشتتم همیشه
و اگر هم دور بشم ازت یه چند روزی میدونم
که کجایی و حواسم میدونی که به همه چی هست 2