تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

با چشـمای خودم دیدم که انسان اهل رویا بود
که هر لبخند سلامی داشت و دنیا گاهی زیـبا بود
با چشـمای خودم دیدم که مومن دوست کافر شد
که گل میترسید از گنجـشک و مرد با زن برابر شد
خودم دیدم خودم دیدم
با چشـمای خودم دیدم درختی از تبر ترسید
و تا فصل شکار میشد دیگه آهو نمیخـوابید
خدا شاهده من دیدم کدوم لبخند صداقت داشت
کدوم گریه دروغ میگفت 
کدوم بوسه حقیـقت داشت
خودم دیدم خودم دیدم
با چشمای خودم دیدم