تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G

من یه گلدون پر از گل بودم
وزش چشم تو پاییـزم کرد
عشق من عشق بدست آوردنت
با همه دنیا گلاویزم کرد
مردم از تشنگی اما لب تو
یه عطش به خنده دعـوتم نکرد
بین این اومده ها و رفـته ها
هیچکس مث تو اذیتم نکرد
سر این سفره هنوزم یه نفر
روز و شب منتظر مهمونه
مطمئن باش کسی قادر نیست
منو ازعشق تو برگردونه
اگه دوس نداشتی رنجوندنمو
هیچ وقت از تو نمی رنجیدم
اگه زندگی میکـردی با من
زندگیمو به تو می بخشیدم
نبین امروز دارم به خاطرت
دردمو توی خودم می ریزم
تو فقط اشاره کن ببین چطور
همه دنیا رو به هم میریزم
سر این سفره هنوزم یه نفر
روز و شب منتظر مهمونه
مطمئن باش کسی قادر نیست
منو ازعشق تو برگردونه