تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

وقتی میگن به آدم دنیا فقط دو روزه 
آدم دلش میسوزه 
ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای
آدم که به گذشته یه لحظه چشم میـدوزه
بیشتردلش میسوزه 
ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای
دنیا بقا نداره چشمش حیا نداره 
هیچکس وفا نداره 
ای خدا ای خدا ای خدا ای خدا ای
دلی میخواد از آهن هر کی میخواد مثل من 
اونوقت دووم بیاره
 ای خدا ای خدا ای خدا ای
تا کی آدم جوونه کبکش خروس میخونه
دنیا باش مهربونه
ای خدا ای خدا ای خدا ای 
اما به وقت پیری بی یار و بی نشونه
آدم تنها میمونه
ای خدا ای خدا ای خدا ای