تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

با اینکه دلگیری ولـــــــی خوبی 
یاد خودم میوفتم از عطرت
میچسـبه پایـــــــیز طـــــلایی با 
 موسیـقی بارونی و چتـرت
با اینکه زیبایی ولیتـــلخی 
اما یه تلخی مثل نسـکافه
هروقت هستی با خودم می گم 
حتما خدا این دورو اطرافه
یاد یه شعر تازه می افـــــــــــــتم 
 وقتی سرت توی کتــاباته
موهای جاری روی پیـشـــــــونیت 
 زیبـاترین اتفــــــاقاتـــــــه
تو خش خش برگای پاییزی 
 راه رفـتنت شبیه آوازه
ترانمو دست تو می نویـسه 
 آهنگمو رقص تو میـسازه
جادوگری از دور رفـتارت 
 شبـیه یه دشت پر از اسـبه
بارونی و چترت کنار هم 
یعنی چقد رگبار می چسبه 
تو خش خش برگای پاییزی