تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

نگاه ناگهان تو به چشم من همـین که خورد
تمام من خلاصه شد درون چشم های تو
گمان نمی کنم شود دوباره با خود آشنا
دچار گشته هر که بر جنون چشم های تو
ببر مرا به عالمت به عالم جنون خود
بیا بیا ببر مرا دلم از اینجا زده اسـت
به موج ها بگو کمی یواش تر بهم زنند
حوالی تو یک نفر دلی به دریا زده اسـت
عطر تو را نفس زدم درون سینه آنـقدر
که آه هم می کشم بوی تو پخش می شـود
بریز هرچه رنگ را به پرده ی جهان من
که روی بوم من فقط نقش تو نقش می شـود