تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

همه صیدها بکردی هله میر بار دیـگر
همه خویش را رها کن که کند شکار دیگر
همهمه غوطه‌ها بخوردی همه کارها بکردی
منشین ز پای یک دم که بماند کار دیگر
خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش
بنماند هیچش الا هوس قمار دیـگر
تو به مرگ و زندگانی هله تا جز او ندانی
نه چو روسبی که هر شب کشد او به یار دیگر
تو بسی سمن بران را به کنار درگرفـتی
نفسی کنار بگشا بنگر کنار دیـگر
همه نقدها شمردی به وکیل درسپردی
بشنو از این محاسب عدد و شمار دیـگر
خنک آن قماربازی که بباخت آنچه بودش
بنماند هیچش الا هوس قمار دیـگر