تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:E

كوله بار آرزوهات رو دوشت
تا كجاها رفتـی با پای پیاده
رفتیو به هرچی خواستی نرسیدی
متاسفم برات ای دل ساده
دل به هركی دادی از سادگی دادی
زندگیتو پای دلدادگی دادی
هر جا كه دیدی چراغی پر فروغه
تا بهش رسیـدی فهمیـدی دروغه
عاشقو خسته و غمـگینو پریشون
دل بی كس دلك بی سرو سامون
دل زخمی دل تنها و تكیده
دل گریون منو ای دل گریون
كوله بار آرزوهاتو كی دزدید
دل دیوونه به گریه هات كی خندید
عاشقو خسته و غمگینو پریشون
دل بی كس دلك بی سرو سامون
تو رو با هولو ولا تنها گذاشتن
اونا كه لیاقت عشقو نداشتن
تكو تنهاییو با پای پیاده
متاسفم برات ای دل ساده