تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

سکوتمون یه حسه خوب کنار هم
کنار هم دنیای ما نـداره غم
بگو از این عشق بی مرز 
با تو دنیام یه شکله دیگست
تو نگاهت حسه زندگی هست
خوشحالم همینکه تو شادی 
همینکه خوشحالی این شیرین ترین حسه
مثل نم بارون رو تن خیابون
این دنیامو میسازه دنیامو میـسازه
هنوزم هست تکراری ترین رویای من 
همیشه کاش جا بمونیم تو دنیـای هم
هر ثانیه که میگذره کم داره تو رو 
نباشی کی میتونه پر بکنه جای تو رو
خوشحالم همینکه تو شادی 
همینکه خوشـحالی این شیرین ترین حسه
مثل نم بارون رو تنه خیابون
این دنیامو میسازه دنیامو میـسازه