تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Fm

هرجای دنیارو بگی گشتم نبودی
مونده هنوز زیر چشام جای کبودی
دنیا به کام ما نبود و نیست عزیزم بی تو مریضم
دنیا قشنگ نیست، بارون قشنگ نیست
اشکام میریزه، دست خودم نیست
کجا نبودم، که تنهایی رفتی
بی معرفت خب، آدم که بودم
میــگیره میگیره قلبامون
به خدا میمیره میمیره فردامون
از چی میــترسی میترسی عشق من
به خدا میمیرن میمیرن دردامون
چی شد، حواسمون پرت شده
 این زندگی درد شد، کجا دلت پرت شد
تنگ شد، دلم برات تنگ شد
 تموم دردامون، همین یه آهنگ شد
دنیا قشنگ نیست، بارون قشنگ نیست
اشکام میریزه، دست خودم نیست
کجا نبودم، که تنهایی رفتی
بی معرفت خب، آدم که بودم
میــگیره میگیره قلبامون
به خدا میمیره میمیره فردامون
از چی میــترسی میترسی عشق من
به خدا میمیرن میمیرن دردامون
میــگیره میگیره قلبامون
به خدا میمیره میمیره فردامون
از چی میــترسی میترسی عشق من
به خدا میمیرن میمیرن دردامون