تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

یه نفر و پشت ای پنجره هس 
 که سر سوزن امید نیری وه کس
یه جوری وی زنیه دل کنیه 
دی ویادی نیه امرو چند شمه س
یه نفر و او دس ای پنجره بی 
  ساده بی و گشت جور خوی ساده دی
و تاوان هر زخمیگ شعر نیوساد 
 شعر فروت و داده زخم زندگی
مه و گشت آیمیل دلم پره 
  گشت خاصن ولی و پشت پنجره
مینمه سرباز زخمی که درید 
 وصیت نیوسید و ناو محاصره
اقره غریبم و بان زمین 
 ژینم جور ژانم مرگم ها کمین
تک و تک، هرچی که آرزو درم 
گشتی هانه ناو راس میدان مین
(بی کلام)
ئه سر تو دریا چوگم بریای
و دنیا دسگه م آخ تک و تنیا دلگم بی کس
و آواره و خوم
بی دنگ ناو شار شلوغ کارگر
بی حق و حقوق وارث بی زوان یوغ
چمیای و ژیر بار ستم
دلگیر آخریل تیر لال ژیر آوار 
اسیر بغض روله ی یتیم یسیر کام
معجزه ی شاد بکید
شیر زخمی ناو قفس مظلوم، 
هلبجه ی بی نفس قصر شیرین سال
شصت کی توای آزاد بـکید
مه و گشت آیمیل دلم پره گشت
خاصن ولی و پشت پنجره مینـمه سرباز
زخمی که درید وصـیت نیوسید و ناو محاصره
اقره غریبم و بان زمین ژینـم
جور ژانم مرگم ها کمـین تک و تک، ــــ 
هرچی که آرزو درم 
گشـتی هانه ناو راس میدان مین