تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

بزار برگردم عقب اونجا که گم کردم تورو    ــــ 
اونجا که رنـجیدی ازم وقـتی بهت گفتم برو 
وقتی غرور من نـذاشت درو ببنـدم تا نری
وقتی که فهـمیدم هنوز نرفتی و پشـت دری ــــ 
دوباره برگردم به تو اینبار بهت بگم بمون ــــ 
با دست تو پاکش کنم اون روز و از تقویممون
تورو همون دقیقه ها دوباره جست و جو کنم
ادامه ی بودنـمو بمونی و شروع کنم
راضی نشم حتی یه بار دلیل آشوبت بشم
ببین چـقدر راضی ام از اینکه مغلوبت بـشم
بزار برگردم عقب من دیگه اون من نیـستم
بزار بهت ثابت کنم من مرد رفتن نیسـتم
من مرد رفتن نیستم
دوباره برگردم به تو اینبار بهت بگم بمون ــــ 
با دست تو پاکش کنم اون روز و از تقویممون
تورو همون دقیقه ها دوباره جست و جو کنم
ادامه ی بودنمو بمونی و شروع کنم
راضی نشم حتی یه بار دلیل آشوبت بشم
ببین چـقدر راضی ام از اینکه مغلوبت بـشم
بزار برگردم عقب من دیگه اون من نیـستم
بزار بهت ثابت کنم من مرد رفتن نیسـتم
من مرد رفتن نیستم