تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C

من از تو راه برگشتی ندارم 
تو از من نبض دنیامو گرفـتی
تمام جاده ها رو دوره کردم  ــــــ 
تو قبلا رد پاهامو گرفتـی
من از تو راه برگشـتی ندارم 
به سمت تو سرازیـرم همیـشه
تو میدونی اگه از من جدا شی
منم که سمت تو میرم همیشـه
مسیر جاده بازه رو بم اما  
برای دل بریدن از تو دیـره
کسی که رفتنو باور نداره
اگه مرد سفر باشه نمـیره  من از تو راه 
خودم گفتم یه راه رفتنی هست 
خودم گفتم ولی باور نکردم
دارم میرم که تو فکرم بمونی 
دارم میرم دعا کن برنگردم